Nákupní košík
Košík je prázdný

Obchodní podmínky internetového obchodu

Obchodní podmínky řídí a určují vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, řídí práva a povinnosti prodávajícího ( provozovatele internetového obchodu) a kupujícího (zákazníka).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem ČR a řídí se zák.č. 89/2012 sb., občanským zákoníkem, zák. č. 634/1992 sb. o ochraně spotřebitele, zák. č. 513/1991 sb. obchodní zákoník.

1. Pojmy

Kupní smlouva – smlouva uzavřená za účelem nákupu zboží, smluvní strany jsou kupující a prodávající.

Dodavatel, prodávající – provozovatel internetového obchodu, podnikatelský subjekt, který na základě kupní smlouvy přímo, nebo prostřednictvím jiných podnikatelských subjektů, dodává kupujícímu zboží nebo zajišťuje služby.

Kupující – zákazník internetového obchodu, zákazník může být spotřebitel, nebo velkoobchodní odběratel.

Uzavření kupní smlouvym – závazné potvrzení elektronické objednávky v aplikaci internetového obchodu. Uzavřením kupní smlouvy je prodávající povinen dodat objednané zboží. Kupující vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami a souhlasí s úhradou a odběrem zboží.

2. Dodavatel

FORMO s.r.o
Sídlo: Na Betonce 1361/3, Praha 5 Radotín
IČ: 45147337
DIČ: CZ 45147337
Dodavatel je zapsán u Městského soudu v Praze spis. zn. C 9049

Číslo bankovního účtu: 1027870000/2700 vedený u UniCredit Bank a.s.

3. Objednávka zboží

Katalog zboží se nachází v levém sloupci včetně podkategorií. Jedná se o seznam běžně dodávaného zboží. Dodavatel si vyhrazuje právo tento seznam upravovat a měnit jeho obsah. Vyhrazuje si právo měnit ceny zboží. Nezaručuje dostupnost všech položek seznamu. Dostupnost je uvedena u jednotlivého zboží, nebo bude potvrzena na základě jednotlivých poptávek.

Kupující z katalogu vybere zboží, vyplní objednávkový formulář a odešle jej. Odesláním objednávky kupující objednávku potvrzuje a kupní smlouva, na základě které dodavatel dodá kupujícímu zboží je uzavřena.

Před odesláním objednávky je kupujícímu vypočtena cena zboží a dopravy.

Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a souhlasí s nimi.

Dodavatel je povine kupujícímu objednávku potvrdit.

Do potvrzení objednávky může kupující od objednávky bez udání důvodu odstoupit. Po potvrzení objednávky může zákazník od objednávky odstoupit po vzájemné domluvě.

Dodavatel může taktéž od objednávky odstoupit, a to v případě, že není schopen kupujícímu zboží dodat z důvodu vyprodání zásob.

Veškeré objednávky včetně identifikačních údajů kupujícího dodavatel archivuje, to jak pro případné řešení reklamace, tak pro další účely vyplývající z činnosti dodavatele.

4. Dodávka a úhrada zboží

Zboží je kupujícímu dodáno po odeslání a potvrzení objednávky dodavatelem a to do 2 až 6 dnů, dle možností dodavatele.

Zboží bude dodáno na adresu uvedenou kupujícím v objednávce a to způsobem dopravy, kterou si kupující vybral v objednávce.

Doručením zboží na adresu, kterou kupující určil v objednávce je zboží dodané.

Kupující si v objednávce vybere způsob úhrady zboží.

Při převzetí zboží je kupující povinen si toto zboží prohlédnout. Podepsáním přepravního listu stvrzuje kupující převzetí zboží v nepoškozeném stavu.

5. Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo odstoupit od smlouvy a zboží vrátit bez udání důvodu a to do 14 dnů od doručení zboží. O tomto informuje dodavatele písemně, telefonicky nebo elektronicky. Kupující je v takovém případě povinen nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy toto zboží vrátit dodavateli a to neporušené, nepoškozené, nepoužité, kompletní vč. příslušenství, dokladů a originálního obalu.

Po navrácení zboží je dodavatel povinen kupujícímu vrátit finanční částku ve výši kupní ceny a to nejpozději do 14 a to včetně nákladů na přepravu. Dodavatel není povinen uhradit kupujícímu náklady na dopravu spojenou s odstoupením od smlouvy a vrácením zboží dodavateli.

V případě, že je zboží kupujícím vráceno poškozené, použité, nekompletní nebo v jiném stavu než bylo zákazníkovi dodáno, má dodavatel právo na náhradu nákladů spojených s uvedením zbožím do původního stavu. Tyto náklady jsou odečteny od plnění zákazníkovi plynoucí z odstoupení od smlouvy.

6. Ochrana osobních údajů

Dodavatel shromažďuje osobní údaje kupujících tj. jméno, příjmení, název, IČ, adresa, telefon, adresy elektronické komunikace a to za účelem vyřízení objednávky, uzavření smlouvy, popřípadě uzavření smluv v budoucnu a za účelem zpracování v souvislosti s činností dodavatele( např. pro účely reklamace apod.).

Kupující dává potvrzením objednávky souhlas se zpracováním osobních údajů.

Kupující může dále projevit souhlas se zasíláním aktuálních obchodních nabídek a obchodních sdělení. Tento souhlas může kdykoliv elektronickou poštou odvolat.

Dodavatel se zavazuje osobní údaje shromažďovat a spravovat v souladu se zák. č. 101/2000 sb. o ochraně osobních údajů. Dále se zavazuje, že údaje kupujících nepředá jiným osobám a podnikatelským subjektům.
 

Podmínky ochrany osobních údajů

Společnost FORMO s.r.o., která je provozovatelem tohoto webu, považuje ochranu a důvěrnost vašich údajů za velmi důležitou. Vaše osobní údaje zpracováváme a využíváme v souladu jak s ustanoveními českých právních předpisů (zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.), tak i Evropskou legislativou (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679).

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů ve smyslu národní a evropské legislativy je:

FORMO s.r.o.

Na Betonce 1361/3

153 00 Praha 5 - Radotín

IČ: 45147337, DIČ: CZ45147337

Máte-li jakékoli dotazy ohledně zpracování a ochrany vašich osobních údajů, můžete nás kontaktovat e-mailem na adrese: formo@formo.cz.

Jaké osobní údaje zpracováváme a proč

Největší část osobních údajů, které zpracováváme o našich zákaznících a jiných obchodních stranách, vedeme v souvislosti s nabídkou a poskytováním našich služeb. V drtivé většině případů se jedná o základní kontaktní údaje typu jméno, příjmení, telefon a email. Bez těchto údajů s Vámi nemůžeme komunikovat a tedy zajistit plnění našich služeb, které plyne z řádně uzavřené smlouvy.

Právní předpisy a legislativa ČR nám taktéž v určitých případech dávají povinnost Vaše osobní údaje zpracovávat. Jedná se typicky o uchování údajů dle zákonných požadavků z důvodu vedení účetnictví.

Jste-li úspěšný uchazeč o zaměstnání, budeme některé Vaše osobní údaje zpracovávat pro naši potřebu při náboru zaměstnanců a to proto, abychom s Vámi popřípadě mohli podepsat pracovní smlouvu.

Našim aktivním zákazníkům si dovolujeme zasílat obchodní sdělení s nabídkou našich služeb a informacemi o našich produktech na základě našeho zájmu nabízet zákazníkům vždy aktuální a nejlepší technické řešení.

Všechny výše zmíněné osobní údaje, které vznikají z podnětu naší vzájemné komunikace a interakce, jsou řízeny interním systémem ochrany osobních údajů dle platné legislativy. V maximální míře tedy řídíme přístup k osobním údajům, technická opatření pro jejich zabezpečení a dobu jejich existence.

Doba, po kterou vaše osobní údaje zpracováváme

Osobní údaje zákazníků a třetích stran zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze smlouvy, a dále po dobu, po kterou jsme povinní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů.

Vaše práva

Vaším přirozeným právem je obdržet informace o vašich datech, které o vás zpracováváme. Stejně tak máte právo na opravu nebo zablokování nesprávných či neaktuálních údajů, právo na omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování. V určitých případech vám náleží právo na výmaz. Dále jsme povinni vaše osobní údaje na vaše požádání přenést na vámi zvoleného správce/zpracovatele osobních údajů.

Budete-li se chtít zeptat na cokoliv, co se týče našeho zpracování Vašich osobních údajů, kontaktujte nás na formo@formo.cz

Jste-li přesvědčení, že s vašimi daty nezacházíme adekvátně a podle zákonných norem, máte možnost podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Přenos osobních údajů

Veškeré osobní údaje získané od zákazníků a třetích stran využíváme výhradně pro vnitřní potřebu společnosti, chráníme před zneužitím a neposkytujeme třetím stranám bez předchozího upozornění nebo souhlasu.

Výjimku představují externí společnosti, které pro nás zajišťují podpůrné služby a orgány státní moci.

Těmto entitám vaše osobní údaje poskytnout můžeme či musíme v minimálním rozsahu příkladově při:

  • vyšetřování nezákonného využívání našich služeb nebo pro potřeby soudního řízení, mohou být údaje předány orgánům pro vyšetřování trestné činnosti.

  • správě našich informačních systémů a aplikací.

U všech těchto poskytovatelů služeb smluvně požadujeme (mimo orgány veřejné správy), aby zpracovávali vaše osobní údaje v souladu s podmínkami ochrany osobních údajů a platnou legislativou.

Analytické nástroje Webu

Statistická data

Pokud využíváte naše webové stránky, shromažďujeme statistické údaje o vaší aktivitě, které dále využíváme ke zlepšení našich služeb.

Google Analytics

Služba, která umožňuje analýzu našeho webu. Je od společnosti Google Inc. („Google“). Informace vygenerované při využívání našeho webu jsou přenášeny na servery společnosti Google, kde jsou následně uloženy. Společnost Google tyto informace využívá k analýze uživatelského chování na našem webu a tuto analýzu nám následně poskytuje.

 

7. Závěrečné ustanovení

Těmito obchodními podmínkami se řídí uzavírání všech kupních smluv uzavřených dodavatelem prostřednictvím internetového obchodu. Dodavatel si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky měnit

Reklamační řád

Reklamační řád se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a ustanoveními zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele a je platný od 1.1.2014.

Na veškeré zboží zakoupené u dodavatele se vztahuje záruční doba 24 měsíců ode dne doručení zboží dopravcem. Záruka se nevztahuje na vady způsobené dopravou, tyto vady je kupující povinen reklamovat u dopravce.

V případě, že kupující obdrží od dodavatele zboží, které není v bezvadném stavu, má právo na opravu nebo výměnu nebo může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Jestliže není možná oprava ani výměna má kupující právo na odstoupení od smlouvy.

Vyskytne-li se, podstatná závada na zboží v průběhu záruční doby má kupující právo na odstranění vady, výměnu zboží, odstoupení od smlouvy nebo přiměřenou slevu z ceny zboží. V případě nepodstatné závady má kupující nárok na odstranění vady nebo přiměřené slevy

Kupující je povinen informovat o záměru reklamace zboží dodavatele a to písemně, elektronickou poštou nebo telefonicky. Zašle zboží na adresu dodavatele, pečlivě zabalené a přiloží k němu doklad o koupi a popis vady.

Dodavatel je povinen o oprávněnosti reklamace rozhodnout do 3 dnů od doručení reklamovaného zboží. O výsledku rozhodnutí vyrozumí dodavatel kupujícího elektronickou poštou, popřípadě písemně.

Dodavatel je povinen reklamaci vyřídit nejpozději do 30 dnů.

Reklamace se nevztahuje na závady vzniklé:

  • běžným používáním
  • nesprávným používáním
  • nesprávným skladováním

Tento reklamační řád nabývá účinnosti od 1.1.2014.

Doprava a platba

Způsob dopravy:

Osobní odběr 0,- Kč
Palackého 151, Příbram I
 
Česká pošta 169,- Kč

Způsob platby:

Hotově při osobním odběru
Převodem na účet
Dobírka